ขอเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27

ธันวาคม 19, 2018 tsrt 0

19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2 […]

ใบประกาศณียบัตร IABSRT ยังไม่มีการจัดส่งจากต่างประเทศ

มีนาคม 27, 2018 tsrt 0

ตามท่ี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 4 หลักสูตร และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแต่ละหลักสูตรไ […]

แถลงการณ์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย – การจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค)

มิถุนายน 5, 2017 tsrt 0

แถลงการณ์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ในฐานะนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนสมาชิกวิชาชีพรังสีเทคนิค ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค) น […]