แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 2 กย 62

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
จากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฐานข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รั