ร่างกำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 28 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ร่างกำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 28 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
15-17 มกราคม 2563
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

190911-TSRT-2563-Second-Draft-v01