ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมเหล่าทหาร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
วาระที่ 2 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 แถลงงบดุล
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

Download หนังสือเชิญประชุมฯ


จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำปี 2563