ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบองวีวอง โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2558
วาระที่ 2 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 แถลงงบดุล
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ทางสมาคมฯ ขอให้ท่านสมาชิกโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม มาที่ siriraj.212@hotmail.comภายในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ    อุบลฉาย)

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 


Download files