แจ้งห้องอบรม หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S)

หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S)

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์)

ห้องสุริยะวงค์ ชั้น 10 อาคาร จอดรถค่ะ