update-23-พย-60-เอกสารเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 วันที 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แผนการประชุมวิชาการ
2. กำหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26
3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 26 หัวข้อเรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่าง วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน
ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

 

 


Download files