ใบประกาศณียบัตร IABSRT ยังไม่มีการจัดส่งจากต่างประเทศ

ตามท่ี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 4 หลักสูตร และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแต่ละหลักสูตรไปแล้วนั้น (http://www.tsrt.or.th/a/?p=801)

ขณะนี้ ยังรอใบประกาศณียบัตรจากต่างประเทศ หากท่านผู้สอบผ่านต้องการใบรับรองคุณวุฒิเป็นการเร่งด่วน กรุณาติดต่อทางสมาคมฯ เพื่อออกใบรับรองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ