หน้าแรก

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง

 

 

 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค พร้อมกับอีกหลายๆ ประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ จะ จัดให้มีการสอบหลังการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อต่อไป 

 

1. วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2558 หลักสูตร Medical Imaging Information Administration (MIIA) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

2. วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2558 หลักสูตร Computed Tomography for Technologist (CT) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

3. วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S) ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) 

4. วันที่ 27-30 สิงหาคม 2557 หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

 

**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)** 

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ค่ะ