กรรมการสมาคม

กรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน พ.ศ. 2556-2558

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ผศ.นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว   รศ.จิตต์ชัย สุริยะไชยากร

ที่ปรึกษา: รศ.ชวลิต วงษ์เอก  รศ.มานัส มงคลสุข รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า

นายกสมาคม: นายสละ อุบลฉาย

อุปนายก:  นางสมศรี เอื้อรัตนวงศ์

เลขาธิการ: อ.ดร.นวลเพ็ญ ด ารงกิจอุดม

ผู้ช่วยเลขาธิการ: นส.ทิพวิมล มีไชย

เหรัญญิก: นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์

วิชาการ/ต่างประเทศ: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ผู้ช่วยวิชาการ: ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

ปฏิคม: พต.จักรพงษ์ ประกอบกิจ

ผู้ช่วยปฏิคม: นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์  เรือตรีปกรณ์ เกียรติมงคล

ทะเบียน: นายกิติวัฒน์ คำวัน

ประชาสัมพันธ์:  นส.ทิพวิมล มีไชย

กรรมการกลาง: นส.ธราทิพย์ นาราวงศ์   ผศ.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ   นายสุรวุฒิ บุญประกอบ  นายวินัย พลวัฒน์เสถียร  นายอนันต์ ขนุนก้อน

เลขานุการ: นางกุลธิดา โพธิ์แดง

กรรมการเข้าระบบ

ผู้ออนไลน์

We have 4 guests and no members online