เชิญร่วมงาน AACRT ครั้งที่ 20 ณ Suntec Convention, Singapore

กรุณาจองภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เพื่อคงราคาพิเศษนี้!!!

งานประชุม 20-23 สิงหาคม 2558 

รายละเอียดพร้อม ข้อมูลการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป ค่ะ โปรดติดตาม....

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ ๒๕๕๘-๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
 
วาระปีที่ ๒๕๕๘-๒๕๖๐
 
 

การประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสี รุ่นที่ 5

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
การประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสี รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้
 
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี/อธิบดี/อธิการบดี/สาธารณสุขประจาจังหวัด/ท่านสมาชิก
 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ในวิชาชีพรังสีเทคนิค ในหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรังสีเทคนิค มีความรู้และทักษะในการประเมิน (Evaluate) พยาธิสภาพที่สาคัญในระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยแพทย์ในการบริหารจัดการงานด้านเทคนิคให้เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของภาพรังสีที่ดีในทุกมิติ โดยใช้พื้นฐานของหลักสูตร จากสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร จานวน 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังแสดงตามเอกสารที่แนบมา
 
อนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวด้วย
 
 
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 02-419-7173
หรือ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Download เอกสารลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการ 58

เอกสารประกอบการประชุม ในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ การเลือกใช้ และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (PACS) ในโรงพยาบาลระดับกลางและเล็ก และเอกสารประกอบการบรรยายของ อ.จุมพฏ ได้แล้ว

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 29 เม.ษ. - 1 พ.ค. 2558

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ โดยในงานจะมีการประกวดแต่งกายชุดประจำชาติและแข่งขันร้องเพลง The Winner ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 6 พค.2558  เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมนายทหารสัญญาบัตร ร.พ.พระมงกุฎฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิญสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

50 ปี รังสีเทคนิคไทย ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23 ณ เมืองพัทยา

 
 
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2558    สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ  พัทยา
 
 
"50 ปี รังสีเทคนิคไทย"
 
ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 23 หัวข้อเรื่อง “50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ
ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน
 
ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
 
 
**สำหรับผู้ต้องการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถ download เอกสารการนำเสนอได้ที่ไฟล์ด้านล่าง
**For paper presentation, please download the application form below.
 
 
 
 
 
 

กรรมการเข้าระบบ

ผู้ออนไลน์

We have 2 guests and no members online