50 ปี รังสีเทคนิคไทย ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23 ณ เมืองพัทยา

 
 
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2558    สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ  พัทยา
 
 
"50 ปี รังสีเทคนิคไทย"
 
ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 23 หัวข้อเรื่อง “50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ
ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน
 
ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
 
 
**สำหรับผู้ต้องการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถ download เอกสารการนำเสนอได้ที่ไฟล์ด้านล่าง
**For paper presentation, please download the application form below.