การประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสี รุ่นที่ 5

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
การประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสี รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้
 
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี/อธิบดี/อธิการบดี/สาธารณสุขประจาจังหวัด/ท่านสมาชิก
 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ในวิชาชีพรังสีเทคนิค ในหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรังสีเทคนิค มีความรู้และทักษะในการประเมิน (Evaluate) พยาธิสภาพที่สาคัญในระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยแพทย์ในการบริหารจัดการงานด้านเทคนิคให้เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของภาพรังสีที่ดีในทุกมิติ โดยใช้พื้นฐานของหลักสูตร จากสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร จานวน 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังแสดงตามเอกสารที่แนบมา
 
อนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวด้วย
 
 
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 02-419-7173
หรือ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Download เอกสารลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างค่ะ