แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ ๒๕๕๘-๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
 
วาระปีที่ ๒๕๕๘-๒๕๖๐