กฎระเบียบ

 

ข้อบังคับสมาคมฯ
 
ข้อบังคับสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย (PDF)
 
พระราชบัญญัติ
๑.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (PDF)
 
๒. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (PDF)
 
๓.พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (PDF)
 
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
๑.พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ (PDF)
 
พระราชกฤษฎีกา
๑.พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 (PDF)
 
ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข
๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิคพ.ศ. ๒๕๔๗ (PDF)
 
๒ .ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ (PDF)
 
๓.-ร่าง- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ....(PDF) (Link)
 
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้วย การขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗ (PDF)
 
ประกาศ
๑.ประกาศ ก.ช. ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่องการรับรองสถาบันการศึกษาฯ (PDF)
 
๒.เรื่อง สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ.๒๕๕๑ (PDF)
 
๓.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง โรคซึ่งต้องห้ามมิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๘ (PDF)
 
๔. หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อ การรับรองสถาบันการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๑ (PDF)
 
๕.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ. 2549 (PDF)
 
 

กรรมการเข้าระบบ

ผู้ออนไลน์

We have 2 guests and no members online